Steeds gratis verzending vanaf slechts € 50

Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop. De onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op online bestellingen via deze webshop. U bevestigt dat u deze Algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt alvorens de bestelling te bevestigen, zoniet kan de bestelling niet doorgaan.

1. Identificatie en maatschappelijke zetel

EXTRASOFT bvba
Brugsesteenweg 212
9000 GENT
BTW BE0441.688.510

Tel.: 09/236-16-07
E-mail: info@extrasoft.be

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 441.688.510
Aangesloten bij de Connect IT groepering.

 

2. Algemeen

De betrekkingen tussen EXTRASOFT bvba en haar klanten zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant. Alle andere voorwaarden die eventueel op de bestelbon van de klant vermeldt staan zijn uitgesloten.
Het aanbod op deze site is enkel bestemd voor in België woonachtige klanten.
EXTRASOFT bvba behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

3. Prijzen en bestellingen

Het aanbod en de prijslijsten zijn geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. EXTRASOFT bvba behoudt zicht het recht voor om bestellingen te weigeren indien blijkt dat de prijsaanduiding of de specificaties van een product op de webshop ten gevolge van een technische of menselijke oorzaak foutief zou zijn. De bestellingen zijn enkel bindend indien aanvaard door EXTRASOFT bvba en u een orderbevestiging ontvangen heeft.
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en alle wettelijke bijdragen (zoals Recupel, Auvibel, Bebat en Reprobel).

4. Betalingsvoorwaarden

Indien u uw bestelling wenst te laten opsturen, kunt u kiezen uit volgende mogelijkheden:
 • Bancontact/Mister Cash/Maestro
 • Overschrijving (uw order wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling)
 • Op rekening (na goedkeuring door ons)
Indien u de goederen wenst af te halen, kan er in onze winkel betaald worden met:
 • Cash geld
 • Bancontact/Mister Cash/Maestro
 • Visa/Master Card
 • Op rekening (na goedkeuring door ons) 

5. Levering en verzendkosten

 • Order is groter dan 100 EUR (incl. BTW) : GRATIS levering
 • Order is kleiner dan 100 EUR (incl. BTW) : 6,95 EUR verzendkost
Alle orders worden pas uitgeleverd als alle goederen leverbaar zijn, gelieve voor deelzendingen contact op te nemen met ons.
Bovenstaande verzendkosten gelden enkel voor leveringen in België. Wenst u vanuit het buitenland te bestellen of goederen te laten verzenden naar andere landen dan in België, gelieve ons te contacteren voor de juiste verzendkost te laten berekenen.

Aflevering
Er moet steeds voor ontvangst getekend worden, eventueel kan de koerier u om een identificatie vragen. Elk duidelijk zichtbaar gebrek aan de verpakking (die invloed kan hebben op de inhoud) moet genoteerd worden bij de koerier. Indien de verpakking overduidelijk zwaar beschadigd is en het duidelijk is dat dit invloed heeft op de inhoud moet het pakket geweigerd worden. In dit geval best zo snel mogelijk contact met ons opnemen om een oplossing te bespreken.

6. Eigendomsvoorbehoud

Behoudens anders luidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Gent, netto, contant, zonder korting. De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente ad 12 % per jaar. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het bedrag van de factuur met een minimum van 100 EUR exclusief BTW, onverminderd het recht van Extrasoft bvba om een hogere schade te bewijzen. Alle verdere kosten die door ons gemaakt worden om de vordering te innen (kosten van deurwaarder, honorarium voor de advocaat en de niet-recupereerbare gerechtskosten) worden integraal doorgerekend aan de klant. In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling. De verkochte en geleverde producten blijven eigendom van EXTRASOFT bvba zolang het volledige factuurbedrag niet is betaald. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering van de goederen. Daarenboven machtigt de klant EXTRASOFT bvba om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

7. Waarborg

Garantietermijn
Alle producten hebben een standaard fabrieksgarantie variërend van één jaar tot levenslang. De fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke garantie van 2 jaar voor particulieren. Mocht een product defect zijn of gaan, neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 09/2361607 of per email. Afhankelijk van het probleem en het product zoeken wij dan een passende oplossing voor u. Voor producten die voor niet-private doeleinden gebruikt worden (aankoop via firma) gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant.
Wettelijke garantie van 2 jaar voor particuliere aankopen
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/buying_goods_services_nl.htm

Garantie afhandeling
U kan ervoor kiezen om de herstelling via ons te laten verlopen of rechtstreeks met de fabrikant en/of invoerder. Doorgaans verloopt dit laatste sneller dan een afhandeling via ons, aangezien u een tussenstap uitschakelt. Neem contact op met ons en we laten u weten hoe de garantie-afhandeling via de fabrikant verloopt.
EXTRASOFT bvba geeft nooit garantie op software.

Fabrieksgarantie
Elke fabrikant en/of invoerder geeft garantie op zijn producten, meestal is dit 1 á 2 jaar. Dat gebeurt volgens zijn eigen voorwaarden, die per product kunnen verschillen.

Uitsluitingen
Als de fabrikant en/of invoerder kan aantonen dat u zelf verantwoordelijk bent voor een defect, dan kunt u geen aanspraak maken op de garantie en zijn de kosten voor u. Voorbeelden hiervan zijn : foutief gebruik, water, valschade, slijtage, slecht onderhoud of gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant. 

8. Herroepingsrecht

14 dagen bedenktermijn
U kunt als particulier een product die u toegestuurd is via onze webshop binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Het product dient dan wel compleet te zijn en in zijn oorspronkelijke ongeopende verpakking te zitten. Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn, komen niet voor terugbetaling in aanmerking. Deze 14 dagen bedenktermijn geldt uitsluitend voor consumenten, niet voor rechtspersonen. Eventuele kosten en het risico van het retourzenden zijn voor uw rekening. Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen dan is de koper, als afzender van het pakket, aansprakelijk. Zorgt u er dus altijd voor dat het pakket aangetekend aan ons retour komt. Dit voorkomt onnodige discussies tussen u, de vervoerder en ons. De verzendkosten die u aan ons heeft betaald krijgt u na retourzending weer terug. Tenzij de initiële aanschaf uit meerdere producten bestond en u maar één product retourneert. U ontvangt het aankoopbedrag binnen 10 dagen terug op uw rekening.

Retourprocedure
 • Neem contact op met onze klantenservice via 09/2361607 of per mail
 • Zorg voor een gedegen omverpakking en stuur enkel complete ongeopende producten retour
 • Zorg dat u uw zending voldoende gefrankeerd opstuurt, zelf terugbezorgen in onze winkel is uiteraard ook mogelijk
 • Bij een product dat binnen de 14 dagen retour is gestuurd, storten wij achteraf de verzendkosten terug conform de standaard tarieven van Bpost.

Retouradres
EXTRASOFT bvba
T.a.v. afdeling Retouren
Brugsesteenweg 212
9000 GENT

Uitzonderingen bij retourneren of ruilen
Een aantal producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden:
 • Geopende, geïnstalleerde of geregistreerde software
 • Geopende verbruiksartikelen zoals inkt en toners
 • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals in-ear-headsets (indien geopend)
 • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn
 • Artikelen die speciaal voor u gemaakt zijn
Artikels die bij de uitzonderingen horen en toch teruggestuurd worden zullen ter beschikking van de klant blijven, die er de prijs van zal moeten betalen. Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden geweigerd en keren dus terug naar de afzender. De aanvaarding van de teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud en impliceert geen akkoord met de terugzending. 

9. Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Extrasoft bvba, Brugsesteenweg 212 te 9000 GENT verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@extrasoft.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen op het gebied van boekhouding. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstaat 35 te 1000 Brussel.

10. Aansprakelijkheid

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat EXTRASOFT bvba niet kan worden verantwoordelijk gesteld in geval van schade, welke de oorzaak ook wezen, die zou worden veroorzaakt aan de koper of derden, tengevolge van het gebruik van de geleverde goederen, zelfs gedurende de waarborgperiode. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies van data van om het even welk geleverd opslagmedia.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), veroorzaakt door verkeerd gebruik van de koper. Ook schade veroorzaakt door werken of defecten aan het elektriciteits- of telefoonnet, weersomstandigheden, temperatuursverschillen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. De afbeeldingen en vermeldingen op de webshop, folders en of verpakkingen zijn louter indicatief en binden de verkoper niet.

11. Geschillen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkele beslecht worden door de rechtbanken van de woonplaats van de zetel van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die clausule van rechtsbevoegdheid kan slechts door onze beslissing worden afgeweken.

12. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via onze webshop verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om producten en diensten aan te kopen via deze webshop.